موعظه بسیار زیبا از امام صادق

موعظه بسیار زیبا از امام صادق علیه السلام

موعظه بسیار زیبا از امام صادق علیه السلام

موعظه بسیار زیبا از امام صادق

 

درحدیث موثق منقول است که شخصى بخدمت حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام ) آمد و گفت مرا موعظه بگو فرمود که اگر حقتعالى متکفل روزى مردم شده است پس غم خوردن تو براى چیست ؟ و اگر روزى از جانب خدا قسمت شده است پس حرص از براى چیست ؟ و اگر حساب قیامت حق است پس جمع کردن مال از براى چیست ؟ واگر آنچه در راه خدا میدهى خدا عوض میدهد پس بخل ورزیدن براى چیست ؟ واگر عقوبت خدا بآتش جهنم است پس نافرمانى خدا براى چیست ؟ و اگر مرگ حق است پس شادى براى چیست ؟ و اگرهمه چیز برخدا عرض میشود پس مکر براى چیست ؟ و اگر شیطان دشمن تست پس غافل شدن ازآن براى چیست ؟ واگر همه کس را بر صراط میباید گذشت پس عجب و خود ستائى براى چیست ؟ پس اگر همه چیز بقضا وقدر الهى است پس اندوه براى چیست ؟ و اگر دنیا فانیست پس دل بستن براى چیست ؟


درحدیث معتبر از حضرت رسالت پناه (صلى الله علیه وآله وسلم ) منقول است که عابد ترین مردم کسى است که آنچه خدا بر اوواجب کرده است بجاآورد و سخى ترین مردم کسى است که زکوه مال خود را بدهد و زاهد ترین مردم کسى است که در همه جا حق بگوید، خواه براى او نفع داشته باشد و خواه ضرر داشته باشد و عادل ترین مردم کسى است که از براى مردم بپسندد آنچه از براى خود مى پسندد و از براى مردم نخواهد آنچه از براى خود نمیخواهد وزیرک ترین مردم کسى است که یاد مرگ بیشتر کند و محسود ترین مردم کسى است که بزیر خاک رفته باشد و از عقاب الهى ایمن شده باشد وامید ثواب خدا داشته باشد و غافل ترین مردم کسى است از گردیدنیهادنیا از حالى بحالى پند نگیرد و صاحب قدر ترین مردم کسى است که دنیا نزد او قدرى نباشد و داناترین مردم کسى است که علم مردم را با علم خود جمع کند و شجاعترین مردم کسى است که برخواهشهاى نفس خود غالب شود و گرانبهاترین مردم کسى است که عملش فراوانتر باشد و کم بهاترین مردم کسى است که عملش کمتر باشد و و کم لذت ترین مردم کیس است که رشک بر مردم برد و کم راحت ترین مردم کسى است که بخیل است و بخیل ترین مردم کسى است که بخل ورزد در چیزیکه خدا براو واجب گردانیده است واولاى مردم بحق کسى است که عمل بحق بیشتر کند وبیحرمت ترین مردم فاسق است و فاسقترین مردم پادشاه است و کم دوست ترین مردم پادشاه است و فقیر ترین مردم صاحب طمع است و بى نیازترین مردم کسى است که اسیر حرص نباشد و کسیکه ایمانش بهتر است خلقتش نیکوتر باشد و گرامى ترین ایشان حرص نباشد و کسیکه ایمانش بهتر است خلقش نیکوتر باشد و گرامى ترین ایشان پرهیزکارترین ایشانست و کسى قدرش عظیم تراست که بچیزها که فایده باو نداشته باشد متعرض نشود و پرهیزکارترین مردم کسى است که مجادله و منازعه نکند هرچند حق بااو باشد و بیمروت ترین مردم دروغگوست و شقى ترین مردم پادشاهانند و دشمن ترین مردم نزد خدا و خلق خدا متکبرانند و کسیکه در طاعت الهى سعى بیشتر کرده است که ترک گناه کرده باشد و داناترین مردم کسى است که از جاهلان بگریزد و سعادتمند ترین مردم کسى است که بانیکان خلطه نماید و عاقل ترین مردم کسى است که بامردم مدارا بیشتر کند و سزاوارترین مردم بتهمت کسى است که با اهل تهمت همنشینى کند و طاغى ترین مردم کسى است که بکشد کسى را که قصد کشتن او ندارد و بزند کسى را که اورا نزند و سزاوارترین مردم بعفو کردن کسى است که قدرت بر عقوبت بیشتر داشته باشد و سزاوارترین مردم بگناه کارى کسى است که در حضور مردم سفاهت کند و در غایبانه غیبت کند و ذلیل ترین مردم کسى است که مردم را خوار کند و دور اندیش ترین مردم کسى است که خشم خود را بیشتر فرو خورد و شایسته ترین مردم کسى است که براى مردم شایسته تر باشد وب و بهترین مردم کسى است که مردم از اومنتفع شوند.

موعظه بسیار زیبا از امام صادق
موعظه بسیار زیبا از امام صادق

 

مهمترین دعاها برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

فرزندان حضرت آدم چگونه ازدواج کردند ؟

 

منبع : حلیه المتقین

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *