مطالب در زمینه پزشکی و درمان، پیشگیری از بیماریها، شناخت و تحلیل بیماریها، آشنایی با داروها و گیاهان دارویی و طب اسلامی