شناخت گیاهان دارویی، نسخه های شفا بخش و درمان با گیاهان دارویی و طب اسلامی