تفسیر، توضیح و شرح مطالب مرتبط با سور و آیات نورانی کلام الله مجید و همچنین احادیث و روایات ائمه درباره کتاب آسمانی مسلمانان