فضیلت سوره های قرآن و شرح سوره های مبارک کلام الله و همچنین متن و ترجمه و احادیث درباره سوره های مبارکه قرآن کریم