زندگینامه پیامبران الهی و آنچه مرتبط با پیامبران و انبیاء می باشد اعم از داستانها، سخنان، حوادث تاریخی و …