در این قسمت بیوگرافی و مشخصه ای از انبیاء و پیامبران الهی گرداوری شده است