شرح زندگینامه حضرت علی علیه السلام و آنچه مرتبط به زندگانی مبارک آنحضرت میباشد . وقایع تاریخی در زمان امامت امام علی علیه السلام و برسی فضای سیاسی و اجتماعی آنزمان همچنین شرح ختومات و توسلات و …